Nghiên cứu những tồn tại và đề xuất giải pháp nhằm khắc phục những sai sót trong việc đo bóc khối lượng công tác xây dựng

Nghiên cứu những tồn tại và đề xuất giải pháp nhằm khắc phục những sai sót trong việc đo bóc khối lượng công tác xây dựng

Tạp chí GTVT - Trên cơ sở tổng hợp kinh nghiệm thực tiễn, bài báo trình bày những sai sót trong công tác đo bóc khối lượng xây dựng, phân tích những nguyên nhân cơ bản dẫn đến sai sót và đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm hạn chế những sai sót trên.

Kinh nghiệm nước ngoài về tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức PPP và cơ sở pháp lý hiện nay

Kinh nghiệm nước ngoài về tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức PPP và cơ sở pháp lý hiện nay

Tạp chí GTVT - Bài báo nêu lên một số kinh nghiệm của nước ngoài liên quan đến tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đối tác công - tư trong lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ và hệ thống hóa các văn bản pháp luật có liên quan đến việc thực hiện các dự án đầu tư theo hình thức PPP.