Nỗ lực rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng

.
(Xây dựng) - Đây là mục tiêu mà Bộ Xây dựng và các Bộ, ngành liên quan đang hướng tới theo Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2016, định hướng đến năm 2020.

-->

(Xây dựng) - Đây là mục tiêu mà Bộ Xây dựng và các Bộ, ngành liên quan đang hướng tới theo Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2016, định hướng đến năm 2020.


Bộ Xây dựng đang khẩn trương hoàn thiện dự thảo về tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng.

Xác định rõ nhiệm vụ của các Bộ

Tại Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2016, định hướng đến năm 2020, mục 12 phần III, Chính phủ giao trách nhiệm vụ cho Bộ Xây dựng thực hiện “Đơn giản hóa thủ tục, giảm thời gian và chi phí cấp phép xây dựng và phối hợp với các Bộ: Công an, TN&MT lồng ghép thủ tục thẩm duyệt về phòng cháy, chữa cháy, thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường với thủ tục thẩm định thiết kế xây dựng”.

Tiếp đó, Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020, tại mục 1 phần II, đặt mục tiêu và các chỉ tiêu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh: Rút ngắn thời gian thực hiện “thủ tục cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan tối đa không quá 120 ngày, bao gồm: thẩm định thiết kế cơ sở, thẩm định thiết kế kỹ thuật, cấp phép xây dựng xuống còn 63 ngày (giảm 19 ngày); thủ tục kết nối cấp, thoát nước xuống còn 7 ngày (giảm 7 ngày); thủ tục đăng ký sở hữu tài sản sau hoàn công xuống còn 20 ngày (giảm 10 ngày); tiếp cận điện năng không quá 35 ngày; đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản không quá 20 ngày...”.

Tại mục 13 phần III, Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP, Bộ Xây dựng có trách nhiệm: “Tiếp tục rà soát, cải cách quy trình, thủ tục hành chính về cấp phép xây dựng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, giảm thời gian thực hiện thủ tục cấp phép xây dựng (bao gồm thẩm định thiết kế cơ sở, thẩm định thiết kế kỹ thuật, cấp giấy phép xây dựng)”; “phối hợp với Bộ TN&MT thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận sở hữu công trình xây dựng”.

Đồng thời, tại mục 9 phần III, Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP, Bộ TN&MT có trách nhiệm: “Rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật về đất đai theo hướng cải cách quy trình, thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian cấp Giấy chứng nhận sở hữu công trình xây dựng”; và “Thực hiện cơ chế liên thông kiểm tra, xác nhận công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án và nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng theo hướng thành lập đoàn công tác liên ngành do cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng chủ trì, trừ các chương trình phải có yêu cầu vận hành thử nghiệm”.

Trước đó, Nghị quyết số 43/NQ-CP ngày 06/6/2014 của Chính phủ về một số nhiệm vụ trọng tâm cải cách thủ tục hành chính trong hình thành và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất để cải thiện môi trường kinh doanh và Văn bản số 882/VPCP-KSTT ngày 03/02/2017 của Văn phòng Chính phủ, Chính phủ yêu cầu các Bộ, trong đó có Bộ Xây dựng và Bộ TN&MT tiếp tục nghiên cứu, tổ chức thực thi các giải pháp cải cách thủ tục hành chính. Theo đó, cho phép thực hiện song song, đồng thời thủ tục thẩm định thiết kế xây dựng và thủ tục xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường/thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Bà Tống Thị Hạnh - Vụ trưởng Vụ Pháp chế cho biết, triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại các Nghị quyết nói trên, Bộ Xây dựng đã nghiên cứu soạn thảo trình Quốc hội, Chính phủ ban hành Luật Xây dựng 2014 và Nghị định số 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng, trong đó có các nội dung lồng ghép, thực hiện đồng thời các thủ tục hành chính có liên quan (Điều 57, Điều 82 Luật Xây dựng, khoản 6 Điều 30 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP).

Bộ Xây dựng đã rà soát, đề xuất, kiến nghị thực hiện lồng ghép thủ tục thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường với thủ tục thẩm định dự án, thẩm định thiết kế xây dựng trong quá trình xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về đầu tư kinh doanh (tại các Văn bản số 1187/BXD-PC ngày 16/6/2016, Văn bản số 1673/BXD-PC ngày 10/8/2016).

Đặc biệt, Bộ Xây dựng đang khẩn trương hoàn thiện dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng, trong đó có nội dung giảm thời gian và lồng ghép, thực hiện đồng thời, song song các thủ tục hành chính có liên quan.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin

Để triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng, Bộ Xây dựng đề nghị Bộ TN&MT chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Bảo vệ môi trường, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn theo hướng: lồng ghép, thực hiện đồng thời thủ tục thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (hoặc xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường) với thủ tục thẩm định dự án, thẩm định thiết kế xây dựng; thủ tục kiểm tra, xác nhận công trình bảo vệ môi trường với thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng; giảm thời gian thực hiện thủ tục thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Bộ TN&MT nghiên cứu, rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại Luật Đất đai, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn theo hướng: Bổ sung việc xác nhận diện tích công trình xây dựng sau khi hoàn công để cấp Giấy chứng nhận sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trong quá trình kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng; giảm thời gian đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông; đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích để rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất từ 30 ngày theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới năm 2017 xuống còn tối đa 20 ngày (giảm 10 ngày); xem xét sử dụng kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu khi hoàn thành thi công xây dựng công trình của cơ quan chuyên môn về xây dựng khi giải quyết các thủ tục hành chính về cấp Giấy chứng nhận sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Bộ TN&MT phối hợp với Bộ Xây dựng, các Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành xây dựng Quy chế phối hợp thực hiện thủ tục thẩm định dự án, thẩm định thiết kế xây dựng và thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (hoặc xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường); Xây dựng nội dung, quy trình phối hợp và tổ chức thực hiện phối hợp liên ngành kiểm tra công tác nghiệm thu khi hoàn thành công trình xây dựng và kiểm tra, xác nhận công trình bảo vệ môi trường.

Quý Anh

Nguồn: www.baoxaydung.com.vn